Beslutningsstøtte

… pålitelig og skreddersydd brukskunnskap!

 

Beslutningssituasjoner blir stadig mer komplekse som en følge av bransjeglidninger, digitalisering og globalisering. Gjennom undersøkelser, utredninger og evalueringer lager vi kunnskap som gir bedre beslutninger.

 

Utredninger og analyser

Utredninger og analyser er brukskunnskap for praktiske beslutninger. Her kombineres interne og eksterne data/informasjon (kartlegginger), etablerte analysemåter og god formidling.

Utredningene baseres på anerkjente metoder for kunnskapsutvikling som gir robuste og etterprøvbare konklusjoner.

 

Leiv Eiriksson rådgiving og analyse (LERA)  bistår i hele, eller deler, av beslutningsprosessen. Vi kan kartlegge og dokumentere data/informasjons grunnlag, gjennomføre analyser og bidra som sparringpartnere i beslutningsprosessen.

 

Evalueringer

Evalueringer er et hjelpemiddel for å forbedre prestasjoner. LERA bistår både med forankringsarbeidet, planlegging, gjennomføring, formidling og bruke av resultatene.  Vi gjennomfører både løpende underveisanalyser (føleevalueringer) og sluttevalueringer.

 

Økonomianalyser

Sammenhengen mellom ressurser og verdier kan være komplisert. Målsettinger, prioriteringer, beslutninger og måling av resultatene i ettertid hører sammen. LERA har kapasitet og kompetanse til å få dette til å samvirke og følge verdiskapingen gjennom relevante indikatorer og statistikk.   

 

LERA bistår også med spesialistkompetansen ved oppkjøp, salg, fusjon, fisjon og kapitalendring.